Hotel w zamku koło Wrocławia

Zapraszamy do klimatycznego hotelu zlokalizowanego w jednym z Pałaców Dolnego Śląska, w odległości około 20 kilometrów od Wrocławia.

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe o różnym standardzie. Informujemy, że pokoje w standardzie Basic posiadają wspólną łazienkę.

Na terenie zamku znajduje się restauracja, serwująca pyszne i wykwintne dania. Naszych gości zapraszamy na śniadania, obiady, jak i desery. Dysponujemy również salą balową, w której organizujemy imprezy okolicznościowe, oraz salami szkoleniowymi, w których odbywają się konferencje. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą noclegową!

Noclegi – cennik hotelu 2018:

Uwaga: pokoje w standardzie Basic posiadają wspólną łazienkę.

 • Nocleg ze śniadaniem
 • od 119,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Basic: 119,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Basic: 189,00 pln
 • Pokój 3 osobowy Basic: 229,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Classic: 179,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Classic: 229,00 pln
 • Pokój 3 osobowy Classic: 279,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Comfort: 199,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Comfort: 259,00 pln
 • Pokój typu suite: 299,00 pln
 • Apartament: 359,00 pln
 • Nocleg bez śniadania
 • od 99,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Basic: 99,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Basic: 149,00 pln
 • Pokój 3 osobowy Basic: 169,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Classic: 159,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Classic: 189,00 pln
 • Pokój 3 osobowy Classic: 219,00 pln
 • Pokój 1 osobowy Comfort: 179,00 pln
 • Pokój 2 osobowy Comfort: 219,00 pln
 • Pokój typu suite: 299,00 pln
 • Apartament: 359,00 pln

REGULAMIN PAŁACU KROBIELOWICE

         1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki czy tez przedpłaty lub całej należności za pobyt w Obiektu.Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu „Pałac Krobielowice”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Obiektu, a także na stronie internetowej: www.palackrobielowice.com

         2 DOBA POBYTOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby pobytowe.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa terminu wynajmu pokoju. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. W przypadku nie zgłoszenia chęci przedłużenia doby pobytowej przez Gościa po upływie ostatniej jego doby pobytowej Obiekt nalicza opłatę za kolejną dobę pobytową według cennika obowiązującego w danym dniu.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju Gościa, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 12:00 w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu – rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowywane do momentu przyjazdu Gościa.

          3 REZERWACJA, MELDUNEK, PŁATNOŚCI

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość Pałacu Krobielowice nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę pobytową, a jeśli fakt ten został zgłoszony po godzinie 12:00 danego dnia również za kolejną dobę pobytową, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Obiekcie zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a P. H. U. Antyki MSV Sp. z o. o. ustalono inaczej.
 6. Odpłatność za pobyt odbywa się w gotówce, przelewem przed zameldowaniem, preautoryzacją lub kartą kredytową.
 7. Odpłatność za pobyt pobierana jest w walucie polskiej PL lub EURO. Walutę EURO przelicza się według kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP w dniu odpłatności.
 8. Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę oraz koszty ponadnormalnego zużycia pokoju oraz dearomatyzacji pokoju w przypadku konieczności tej czynności.

        4 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

-bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– przechowanie bagażu Gościa,

– zamawianie taksówki.

 1. Obiekt zapewnia nocleg dla zwierząt podróżujących z ich właścicielami (gośćmi Obiektu). Obiekt przeznacza dwa wybrane pokoje do wykorzystania na pobyty ze zwierzętami. W przypadku braku dostępności tych pokoi, Obiekt  ma prawo  odmówić pobytu ze zwierzęciem. Usługa ta związana jest z dodatkowymi kosztami o których mówi polityka cenowa Hotelu.

         5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi kluczem.
 5. Na terenach ogólnodostępnych Obiektu w tym m.in. na korytarzach, łącznikach, windach, lobby, terenach zielonych, itp. obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego (czyt.: niezakupionego w Obiektu) alkoholu.
 6. W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w pokoju hotelowym, która spowoduje niemożność jego czasowego wynajmu, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.

         6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Obiekt.

          7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub nie ustalono jego adresu – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Dla pozostawionych w Obiekcie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną  w zakresie przechowywania stosuje się  odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  w tym m.in. kodeksu cywilnego.

          8 CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Zachowanie Gości poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

          9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

          10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Niestosowanie się do zakazu jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie rachunku Gościa kwotą 500 zł.
 2. W pokojach pobytowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach pobytowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach własnych (należących do Gościa lub wniesionych przez hotelowego) grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez „Pałac Krobielowice”, którego właścicielem jest P. H. U. Antyki MSV Sp. z o. o. z siedzibą w Krobielowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

DYREKCJA HOTELU